Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.08.2019 roku o godz. 10:00 odbędzie się w Świerklanach przy ul. Żeglarska 15A druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis licytowanej ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Samochód ciężarowy SEAT INCA, nr rej. SRB 7U04, rok prod. 1999, VIN VSSZZZ9KZXR020460

1,00

2.900,00 zł

(brutto)

1.450,00 zł

(brutto)

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmie należy wpłacić na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. nr: 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 w dniu poprzedzającym przetarg lub gotówką przed rozpoczęciem licytacji. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski