Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.08.2019 roku o godz. 10:00 odbędzie się w Rybniku przy ul. Szymborskiej 32 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p.

Opis licytowanej ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Telewizor marki Panasonic 48", typ plazma, model TX-P50610E, seria: FA-9550868, około 10 letni

1,00

400,00 zł

300,00 zł

2

Amplituner Yamaha model RX-V465 + zestaw czterech głośników w drewnianej obudowie, około 10-letni

1,00

300,00 zł

225,00 zł

3

Urządzenie wielofunkcyjne marki HP, model 125nw, 2015

1,00

250,00 zł

187,50 zł

4

Urządzenie do ćwiczeń typu Orbitrek

1,00

450,00 zł

337,50 zł

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny (...) skutki przybicia wygasają.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski