Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.09.2019r. o godz 08:50 w sali nr 131 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej prawo odrębnej własności lokalu, położonej w Rybniku, przy ul. Morcinka 53/15 stanowiącej w chwili zajęcia własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00149787/8. Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Lokal znajduje się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku wybudowanego w technologii klasycznej. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym składający się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do nieruchomości przynależy piwnica nr 15 (pow. 2,70 m2). Powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami przynależnymi 38,57m2 (w tym piwnica). Układ funkcjonalny - pokoje przechodnie, okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, standard niski. Prawo własności nieruchomości na mocy umowy darowizny dokonanej po zajęciu nieruchomości przysługuje obecnie ..

Zgodnie z art. 930 § 1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 55 800,00zł.

(pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania 41 850,00zł.

(czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)

Rękojmia 5 580,00zł.

(pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 10.09.2019r. w gotówce, na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, dług prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski