Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.02.2020r. o godz 12:00 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci położonej w Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Zabrzańska 33 stanowiącej własność dłużnika:

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Rybniku nr GL1Y/00008548/1. Działka nr 460/30 obręb Dębieńsko, powiat rybnicki o powierzchni 3012 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym 1959 roku, piętrowym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość położona jest w Czerwionce - Leszczynach ul. Zabrzańskiej 33, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren działki ogrodzony, utwardzony, uzbrojony w sieć wodociągową, energetyczną i telefoniczną oraz przydomowe szambo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do nieruchomości zapewnia ulica Zabrzańska o nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na położenie nieruchomości ponad poziom drogi dojazdowej, do nieruchomości prowadzi dodatkowa droga lokalna. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 172,25 m2. Poszycie dachowe wymienione w 2018r. nad połową budynku i nad dobudówką. Na nieruchomości usytuowane są dwa murowane garaże, murowany warsztat oraz obiekty nietrwale z gruntem związane tj. kiosk handlowy, obudowa śmietnika, szopa metalowa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

344.000,00zł

(trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania:

258.000,00zł

(dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 20.02.2020r. w gotówce, na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia:

34.400,00zł

(trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika na podstawie wniosku złożonego nie później niż na tydzień przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski