Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc w zw. z art. 1066 kpc, że w dniu 24.05.2021r. o godz 08:00 w Dużej Sali Konferencyjnej (III p.) w Ośrodku Biznesu przy. ul. Jankowickiej 23/25 w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Rybnik, przy ul. Brzozy 61 stanowiącej własność:  i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybnik nr GL1Y/00071130/0.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość o powierzchni 0,4724 ha posiada dostęp do drogi publicznej jaka jest ul. Teofila Brzozy. Działka zabudowana, ogrodzona. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Na działce znajdują się budynek mieszkalny, dwie hale magazynowe z łącznikami, garażami, wiaty stalowe. Budynek mieszkalny piętrowy, podpiwniczony, obecnie nieużytkowany o powierzchni użytkowej 132,3 m2. Hala magazynowa z łącznikami i garażem o powierzchni 747,63 m2. Obiekt zaadaptowany po byłej farmie drobiu. Na halach prowadzona jest działalność magazynowo - handlowa. Garaże o powierzchni 21,87 m2 i 15,02 m2. Na działce znajdują się dwie wiaty handlowe o powierzchni 61 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

797.000,00 zł

(siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

597.750,00 zł

(pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

79.700,00 zł

(siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na trzy dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski