Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24.05.2021 r. o godz 10:00 w budynku Ośrodku Biznesu, Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej prawo odrębnej własności lokalu, położonej w Rybniku, przy ul. Morcinka 53/15 stanowiącej w chwili zajęcia własność dłużnika

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00149787/8.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Lokal znajduje się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku wybudowanego w technologii klasycznej. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym składający się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do nieruchomości przynależy piwnica nr 15 (pow. 2,70 m2). Powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami przynależnymi 38,57m2 (w tym piwnica). Układ funkcjonalny - pokoje przechodnie, okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, standard niski. Prawo własności nieruchomości na mocy umowy darowizny dokonanej po zajęciu nieruchomości przysługuje obecnie 

Zgodnie z art. 930 § 1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

55.800,00zł

(pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania:

37.200,00zł

(trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

5.580,00 zł

(pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 3 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski