Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16.12.2022r. o godz 11:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

1/2 udziału w nieruchomości stanowiącej własność dłużnika:  położonej w Rybnik, przy ul. Broniewskiego 25/17 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00143839/6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Rybnik, przy ul. Broniewskiego 25/17 i opisana jest jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny w bardzo dobrym stanie technicznym, po remoncie. Stolarka okienna PVC. Lokal zaadaptowany na dwupokojowy składający się z 2 pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,70m2. Powierzchni użytkowa mieszkania - 31,25m2. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr  GL1Y/00143839/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku. Nieruchomość jest własnością dłużnika Kozik Adam (udział 1/2) oraz Violetty Kozik (udział 1/2). Przedmiotem licytacji jest udział (1/2) należący do dłużnika Kozik Adam.

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

111 000,00zł

(sto jedenaście tysięcy złotych)

Udział (1/2) w nieruchomości oszacowano na kwotę:

55 500,00złzł

(pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania:

37 000,00zł

(trzydzieści siedem tysięcy złotych)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

5 550,00zł

(pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na na tydzień przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski