Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.12.2022r. o godz 12:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Tuwima 1b/4 stanowiącej własność dłużnika:  z założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00125796/0.

Opis nieruchomości

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położone jest w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Tuwima 1b/4. Prawo posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1Y/00125796/0 w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Właścicielem lokalu mieszkalnego jest Pyrchała Mariusz. Prawo budynku w którym znajduje się lokal mieszkalny przysługuje spółdzielni mieszkaniowej KARLIK w Czerwionce - Leszczynach. Lokal mieszkalny znajduję się na drugiej kondygnacji czterokondygnacyjnego budynku, wybudowanego w technologii przemysłowej. Lokal mieszkalny w dobrym stanie technicznym składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Powierzchnia użytkowa lokalu 60,67 m2.

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana jest na kwotę:

146 100,00zł

(sto czterdzieści sześć tysięcy sto złotych )

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

109 575,00zł

(sto dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

14 610,00zł

(czternaście tysięcy sześćset dziesięć złotych )

Lokal można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 14:00. Operat szacunkowy lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 10 dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski