Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.12.2022r.r. o godz 10:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Rybnik, przy ul. Jana Karskiego 37c/8 będącego własnością dłużników:  bez urządzonej księgi wieczystej.

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny znajduje się w dzielnicy Boguszowice w Rybniku przy ul. Karskiego 37c/8. Lokal uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację centralnego ogrzewania. Lokal w dobrym stanie technicznym, stolarka okienna PVC. Wykaz pomieszczeń: 2 pokoje, kuchnia z oknem, przedpokój, łazienka z wc bez okna. Powierzchnia mieszkania 48,53m2. Dla lokalu nie urządzono księgi wieczystej.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowana jest na kwotę:

136 000,00zł

(sto trzydzieści sześć tysięcy złotych )

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

102 000,00zł

(sto dwa tysiące złotych )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

13 600,00zł

(trzynaście tysięcy sześćset złotych )

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na siedem dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski