Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 983 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.07.2019 r. o godz 12:00 w sali nr 230 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzimierzu, przy ul. Rzuchowskiej 41 A stanowiącej własność dłużników:

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00012640/7. Nieruchomość o powierzchni 5207m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 80-tych, piętrowym, murowanym z pustaków, całkowicie podpiwniczonym, bez elewacji zewnętrznej, w zabudowie wolnostojącej, o płaskim dachu pokrytym papą o powierzchni użytkowej 123,19 m2 oraz budynkiem gospodarczym mieszczącym garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Teren działki nieogrodzony, obsiany trawą i zbożem. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną (szambo). Dojazd drogą asfaltową.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę

240 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.

160 000,00 zł.

Rękojmia

24 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 03 lipca 2019 r. w gotówce, na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, dług prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski