Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.09.2020r. r. o godz 08:30 w sali nr 019 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz niezabudowanej położonej w Rybniku, obręb Golejów, przy ul. Podmiejskiej oddanej w użytkowanie wieczyste dłużnikowi:

Płażyca Sp. z o.o.

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w nr GL1Y/00136515/7.

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - położona jest w Rybniku przy ul. Podmiejskiej. Nieruchomość obejmuje działki nr 1306/1, 1423/1, 1427/1, 1436/2, 1600/2 AM 5, obręb Golejów, o łącznej pow. 0,3700 ha. Działki nr 1306/1, 1423/1, 1427/1, 1600/2 są niezabudowane. Na działce 1436/2 usytuowany jest budynek stacji trafo. Datą końcową użytkowania wieczystego jest 05.12.2089r. W księgach wieczystych jako sposób korzystania z działek wskazano tereny przemysłowe. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane budynkami przemysłowymi, biurowymi, bazami i elektrownią cieplną. Kształt działek nieregularny. Topografia terenu korzystna. Dojazd do nieruchomości zapewnia ulica Podmiejska o nawierzchni asfaltowej. Użytkowanie wieczyste o powierzchni 0,3700 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miasta Rybnik przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest jako: I 15P- tereny działalności produkcyjnych, baz, magazynów i składów (tereny przemysłowe).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

318.000,00zł

(trzysta osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj:

212.000,00zł

(dwieście dwanaście tysięcy złotych 00,100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 28.09.2020r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

31.800,00zł

(trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika na podstawie wniosku złożonego nie później na tydzień przed licytacją.

 

 

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

 

 

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).