Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.09.2019r. o godz 08:50 w sali nr 131 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej prawo odrębnej własności lokalu, położonej w Rybniku, przy ul. Morcinka 53/15 stanowiącej w chwili zajęcia własność dłużnika posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00149787/8. Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Lokal znajduje się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku wybudowanego w technologii klasycznej. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym składający się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do nieruchomości przynależy piwnica nr 15 (pow. 2,70 m2). Powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami przynależnymi 38,57m2 (w tym piwnica). Układ funkcjonalny - pokoje przechodnie, okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, standard niski. Prawo własności nieruchomości na mocy umowy darowizny dokonanej po zajęciu nieruchomości przysługuje obecnie ..

Zgodnie z art. 930 § 1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 55 800,00zł.

(pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania 41 850,00zł.

(czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)

Rękojmia 5 580,00zł.

(pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 10.09.2019r. w gotówce, na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A. nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, dług prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.09.2019r. o godz 14:15 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem zakładu przetwórstwa mięsnego położonej w Łukowie Śląskim, przy Dworskiej 11 stanowiącej własność dłużnika posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00041684/9. Nieruchomość o powierzchni 1,7679 ha, stanowiąca działki nr 911/63, 61, 571/60 AM 1, 48 AM 3. Działka gruntu częściowo ogrodzona, posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Dworskiej), zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem zakładu przetwórstwa mięsnego. Budynek mieszkalny piętrowy, murowany, częściowo podpiwniczony, otynkowany, dach dwuspadowy kryty eternitem. Powierzchnia budynku mieszkalnego 150,41 m2. Po za obrębem budynku mieszkalnego znajduje się zaplecze sklepu, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 45,23 m2. Budynek stanowiący Zakład Przetwórstwa Mięsnego o łącznej powierzchni 257,31 m2. Powierzchnia razem wynosi 452,95 m2. Nieruchomość posiada przydomowe szambo oraz instalację sanitarną, elektryczną, teletechniczną, grzewczo - wentylacyjną. Nieruchomość położona jest w strefie MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, częściowo B-PR - tereny rolniczego wykorzystania (dla działki nr 911/63). B-PR - tereny rolniczego wykorzystania (dla działki nr 61). B-RP - tereny rolniczego wykorzystania, B-ZE - tereny zieleni ekologicznej (dla działki nr 571/60), B-ZE - tereny zieleni ekologicznej (dla działki nr 48).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 213 000,00zł

(jeden milion dwieście trzynaście tysięcy złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 909 750,00zł

(dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Rękojmia 121 300,00zł

(sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 24.09.2019r w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski