Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.06.2021r.r. o godz 10:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku, przy ul. Wawelska 35/17 dłużnika:

Opis nieruchomości

Ograniczone prawo rzeczowe w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położone jest w miejscowości Rybnik, przy ul. Wawelska 35/17 i posiada założoną księgę wieczystą numer w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00146904/4. Właścicielem prawa jest Karpińska (ob. Plata) Katarzyna. Prawo własności budynku przysługuje Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybniku. Lokal mieszkalny znajduje się w dwunastokondygnacyjnym budynku. Lokal w złym stanie technicznym, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Powierzchnia użytkowa lokalu 61,10 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

142.000,00 zł

(sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

106.500,00 zł

(sto sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

14.200,00 zł

(czternaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na tydzień przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24.05.2021 r. o godz 10:00 w budynku Ośrodku Biznesu, Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej prawo odrębnej własności lokalu, położonej w Rybniku, przy ul. Morcinka 53/15 stanowiącej w chwili zajęcia własność dłużnika

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00149787/8.

Opis nieruchomości

Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Lokal znajduje się na trzecim piętrze czteropiętrowego budynku wybudowanego w technologii klasycznej. Lokal mieszkalny w średnim stanie technicznym składający się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do nieruchomości przynależy piwnica nr 15 (pow. 2,70 m2). Powierzchnia użytkowa wraz z pomieszczeniami przynależnymi 38,57m2 (w tym piwnica). Układ funkcjonalny - pokoje przechodnie, okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana, standard niski. Prawo własności nieruchomości na mocy umowy darowizny dokonanej po zajęciu nieruchomości przysługuje obecnie 

Zgodnie z art. 930 § 1 kpc rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

55.800,00zł

(pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania:

37.200,00zł

(trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

5.580,00 zł

(pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 3 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc w zw. z art. 1066 kpc, że w dniu 24.05.2021r. o godz 08:00 w Dużej Sali Konferencyjnej (III p.) w Ośrodku Biznesu przy. ul. Jankowickiej 23/25 w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Rybnik, przy ul. Brzozy 61 stanowiącej własność:  i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybnik nr GL1Y/00071130/0.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość o powierzchni 0,4724 ha posiada dostęp do drogi publicznej jaka jest ul. Teofila Brzozy. Działka zabudowana, ogrodzona. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Na działce znajdują się budynek mieszkalny, dwie hale magazynowe z łącznikami, garażami, wiaty stalowe. Budynek mieszkalny piętrowy, podpiwniczony, obecnie nieużytkowany o powierzchni użytkowej 132,3 m2. Hala magazynowa z łącznikami i garażem o powierzchni 747,63 m2. Obiekt zaadaptowany po byłej farmie drobiu. Na halach prowadzona jest działalność magazynowo - handlowa. Garaże o powierzchni 21,87 m2 i 15,02 m2. Na działce znajdują się dwie wiaty handlowe o powierzchni 61 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

797.000,00 zł

(siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

597.750,00 zł

(pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

79.700,00 zł

(siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na trzy dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.05.2021r. o godz 11:00 w Ośrodku Biznesu w Rybniku pod adresem Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 (Duża Sala Konferencyjna - III piętro) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w Bełku, przy Palowickiej 89 stanowiącej własność dłużnika: i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr KW GL1Y/00140954/7.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 2611/222, położoną w Gminie Czerwionka - Leszczyny, obręb Bełk, o pow. 0,0400 ha zabudowaną budynkiem mieszalnym, parterowym, podpiwniczonym, przyległym do budynku sąsiedniego. Nieruchomość położona jest w miejscowości Bełk, przy ul. Palowickiej 89, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych. Teren działki ogrodzony. Teren działki zaniedbany, porośnięty wysoką trawą i krzewami; uzbrojony w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną. Działka o kształcie regularnym. Dojazd do nieruchomości ulicą Palowicką o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

10.200,00 zł

(dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

7.650,00zł

(siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

1.020,00 zł

(jeden tysiąc dwadzieścia złotych 00/00)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 14 dni przed terminem licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).