Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

 

Właściwość terytorialna

 

 • Obszar właściwości działania kancelarii komorniczej obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku tj.:
   

  • Miasto Rybnik oraz 
  • Adamowice
  • Bełk
  • Bogunice
  • Czernica
  • Czerwionka-Leszczyny
  • Czuchów
  • Dzimierz
  • Gaszowice
  • Górki Śląskie
  • Jejkowice
  • Lyski
  • Łuków Śląski
  • Nowa Wieś
  • Palowice
  • Piece
  • Przegędza
  • Pstrążna
  • Rybnik
  • Sumina
  • Stanowice
  • Stodoły
  • Szczejkowice
  • Szczerbice
  • Świerklany
  • Zwonowice
  • Żytna

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.10.2022r.r. o godz 11:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Bełku, przy Palowickiej 89 stanowiącej własność dłużnika: Skawińska Teresa posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr KW GL1Y/00140954/7.

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 2611/222, położoną w Gminie Czerwionka - Leszczyny, obręb Bełk, o pow. 0,0400 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym, przyległym do budynku sąsiedniego. Nieruchomość położona jest w miejscowości Bełk, przy ul. Palowickiej 89, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, pól uprawnych. Teren działki ogrodzony. Teren działki zaniedbany, porośnięty wysoką trawą i krzewami; uzbrojony w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną. Działka o kształcie regularnym. Dojazd do nieruchomości ulicą Palowicką o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

10 200,00zł

(dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania:

7 650,00zł

(siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

1 020,00zł

(jeden tysiąc dwadzieścia złotych 00/100)

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na na tydzień przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski Kancelaria Komornicza nr I w Rybniku zawiadamia na na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12.08.2022r. r. o godz 12:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Piecach , przy ul. Sportowa 4 stanowiącej własność dłużnika:

i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr KW GL1Y/00003826/9.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w gminie Gaszowice, obręb Piece, ul. Sportowa 4. Opisywaną nieruchomość stanowią niezabudowane działki gruntu nr 646/48, 647/49 o łącznej powierzchni 5540 m2 sklasyfikowane jako łąki trwałe oraz grunty orne oraz zabudowana działka nr 648/148 o powierzchni 2183 m2. Działka uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną. Budynek mieszkalny: piętrowy, w zabudowie wolnostojącej, murowany, częściowo podpiwniczony, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Budynek wybudowany w okresie przedwojennym, wielokrotnie remontowany. W całym budynku okna PVC. Na parterze budynku znajdują się: kuchnia, cztery pokoje, łazienka oraz korytarz, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 94,54 m2. Na piętrze budynku znajdują się trzy pokoje, korytarz oraz dwie komórki gospodarcze. Łączna powierzchnia piętra wynosi 58,18 m2. Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 152,72 m2. Standard budynku średni. W budynku instalacja centralnego ogrzewania z własnej kotłowni opalanej węglem. Budynek gospodarczy: murowany, piętrowy, wybudowany w technologii klasycznej, posiada elewację zewnętrzną. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Posadzka betonowa. Stan techniczny: średni. Powierzchnia użytkowa: 22,85 m2. Garaż: budynek murowany, parterowy, wybudowany w technologii klasycznej, posiada elewację zewnętrzną. Garaż wyposażony w instalację elektryczną oraz kanał. Posadzka betonowa. Stan techniczny: średni. Powierzchnia użytkowa: 33,00 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

333 100,00zł

(trzysta trzydzieści trzy tysiące sto złotych )

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania:

222 066,67zł

(dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 )

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PEKAO S.A nr 60 1240 4357 1111 0010 2616 4343

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmia

33 310,00zł

(trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych )

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 09:00 do 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach jej urzędowania. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowy w Rybniku na 14 dni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski